KopjeOnder

Hemtjänst utomlands

Hemtjänst handlar om att hjälpa till i hemmet för den som behöver hjälp i sin vardag men ändå fortfarande klarar av att bo hemma, så som äldre och personer med olika former av funktionsnedsättningar. I Sverige är det vanligt att hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården. Det hemtjänsten ska hjälpa till med[…]

Läs mer »

Att kombinera barn och äldreomsorg

I många länder har konceptet med kombinerad äldre och barnomsorg varit en norm under en längre tid. I Tokyo Japan öppnade världens första kombinerade förskola och ålderdomshem 1987 och kombinationen har sedan dess varit en stor succe. Här samsas de äldre och yngre över lunch, olika pysselaktiviteter men också yoga[…]

Läs mer »

Sveriges bästa äldreboende

När man blir gammal känns det tryggt att veta att det går att få plats på ett äldreboende. I Sverige har alla äldre som har behov av det rätt till vård. Antingen i form av hemtjänst eller som plats på ett äldreboende, ofta kallas de för serviceboenden där de äldre[…]

Läs mer »

Privat hemtjänst

Hemtjänst för äldre är någonting som tidigare endast fick utföras av kommunalanställd personal. Sen några år tillbaka kan även privata aktörer leverera denna tjänst. Den som vill bedriva hemtjänst privat ansöker om tillstånd hos den kommun man vill verka i. Det är fortfarande kommunen som har ansvar för att de[…]

Läs mer »

Kommunal hemtjänst

Eftersom att det är kommunerna i Sverige som har ansvar för omsorg och vård av den äldre befolkningen så finns även en väl utbyggd kommunal hemtjänst runt om i landet. Den kan nå platser som inte täcks upp av privata aktörer så den är för många äldre det enda alternativet.[…]

Läs mer »

Hemtjänst

För äldre medborgare som inte är tillräckligt dåliga för att behöva sjukhusvård eller plats på äldreboende finns idag så kallad hemtjänst att tillgå. Det betyder att de gamla bor kvar i sina hem och vårdas där av personal som kommer vid olika tidpunkter. Det kan också röra sig om andra[…]

Läs mer »

Andra former av boenden

Förutom de bostäder som finns för de äldre som behöver vård och omsorg finns ett par andra boendeformer där äldre har möjlighet att umgås eller få tillgång till hjälp när de själva känner att de behöver det.

Läs mer »

De olika vårdformerna

För de äldre som inte kan eller inte vill bo kvar hemma finns det ett flertal olika former av boenden som utformats för denna grupp.

Läs mer »

Äldreomsorgen idag

Vår livslängd har ökat kraftigt men detta har inte inneburit att antalet boende i särskilt boende ökat i samma takt. År 2011 bodde fem procent av de över 65 år i ett särskilt boende. Motsvarande siffra år 2000 var åtta procent. Idag bor nio av tio i åldrarna 80–84 år[…]

Läs mer »

Efter Ädelreformen

Som vi tidigare lärt oss var Ädelreformen från 1992 ett viktigt steg i och med att ett helhetsgrepp togs och ansvar tydliggjordes. Det var bra och viktiga förändringar men tyvärr var de inte tillräckliga och brist på samverkan är fortfarande ett problem i vården av de mest sjuka äldre. Utvecklingen[…]

Läs mer »