KopjeOnder

Äldreomsorgen idag

Vår livslängd har ökat kraftigt men detta har inte inneburit att antalet boende i särskilt boende ökat i samma takt. År 2011 bodde fem procent av de över 65 år i ett särskilt boende. Motsvarande siffra år 2000 var åtta procent. Idag bor nio av tio i åldrarna 80–84 år kvar hemma och av de över 90 år bor sex av tio kvar hemma. Stora skillnader mot förr.

Hur ser vården av de äldre ut idag?

Tyvärr ser den inte alltför bra ut. Självklart finns det bra saker inom vården, speciellt de ökade medicinska kunskaperna som ökat stort. Detta har lett till att de äldre kan få sina medicinska behov tillfredsställda på ett bättre sätt än förr. Demens är idag en mycket vanlig orsak till att äldre hamnar på en form av boende. Enligt Socialstyrelsen ska de med en demenssjukdom bo i mindre boendeenheter som är anpassade för dementa och här ska finnas personal med kunskap om demens. Detta har dock stora brister idag då antalet boenden för denna grupp är allt för få med tanke på behovet. År 2009 gjordes en undersökning som visade att två tredjedelar av landets kommuner inte kan erbjuda mer än cirka 40 procent av de med en demenssjukdom plats på ett anpassat boende den dagen den dementa hade behövt det. Dessutom lever man inte upp till Socialstyrelsens rekommendationer på personaltäthet på de allra flesta vårdboenden. Det finns dock, som alltid, ljusglimtar och här är det att boendestandarden har blivit mycket bättre. För drygt 20 år sedan bodde ungefär 20 procent i två- eller flerbäddsrum. Idag är den siffran fyra procent. Så samtidigt som vissa saker blivit sämre så blir det också bättre på andra fronter inom vården och omsorgen.

Andra vanliga boenden för äldre

Kvarboendeprincipen är idag det vanligaste, att man ska bo kvar så hemma så länge som man kan. Det finns dock en risk med att det upplevs som ett tvång att bo kvar hemma och att det blivit alltför svårt för vissa äldre att få en plats i ett särskilt boende. Det finns alltid två sidor av samma mynt. Den ena sidan visar en positiv utveckling i och med att fler kan bo kvar hemma. Den andra sidan visar att allt färre får möjlighet att flytta till ett särskilt boende. År 2008 lanserades en ny form av boende, trygghetsboende, som är till för de äldre med oro och otrygghet. Boendet har gemensamhetslokaler, tillgång till service och trygghetslarm. Seniorbostäderna, som funnits i cirka 90 år, är dock den form av boende som ökat mest i antal de senaste åren. Seniorboenden liknar trygghetsboenden men små skillnader som exempelvis vid vilken ålder man får flytta till de två typerna av boende kan finnas. Seniorboenden vänder sig oftast till de över 55 år. I storstäderna kan det vara mycket långa köer till seniorboendena och vill man garantera sig en plats på ålderns höst kan det vara en bra idé att ställa sig i kö redan en 10 – 15 år innan man tänkt flytta dig. I båda formerna av boenden anordnas olika former av aktiviteter.

Andra vanliga boenden för äldre