KopjeOnder

De olika vårdformerna

För de äldre som inte kan eller inte vill bo kvar hemma finns det ett flertal olika former av boenden som utformats för denna grupp. Särskilt boende är den allra vanligaste formen av boende för de äldre. Boendeformen kallas även för det klassiska namnet äldreboende. Äldreboendena kommer i olika former i sig där det finns tre generella former av den. Det är boenden med allmän vård och omsorg, demensboenden och äldreanpassade servicehus.

Vård- och omsorgsboenden

De vård- och omsorgsboendena som finns är bostäder med service och omvårdnad dygnet runt. I ett sådant boende, vilket ofta kallas för äldreboende, finns sjuksköterska, tillgång till läkare och övrig vårdpersonal man kan behöva. I ett sådant boende finns även gemensamma sällskapsutrymmen där de boende kan umgås med varandra. I ett vård- och omsorgsboende får man en säng till sitt rum, resterande får den som flyttar in ta med sig hemifrån vilket förhoppningsvis ska skapa en form av hemkänsla. Boendena är oftast uppdelade i avdelningar och bemanning och inriktning kan skilja sig åt mellan avdelningarna. För att flytta till ett äldreboende behövs en ansökan om plats göras. När ansökan är gjord kommer den äldres behov att utredas av kommunens biståndshandläggare. Det som krävs för att ansökan ska beviljas är att den äldres behov av omsorg är större än vad hemtjänsten kan erbjuda. Blir ansökan beviljad får man i de allra flesta fall välja äldreboende inom kommunen och det är vanligt med både kommunala och privata boenden, i alla fall nära storstäderna. I ett vård- och omsorgsboende kan den äldre sedan bo kvar livet ut, även om vårdbehovet minskar.

Demensboende

I Sverige finns ungefär 170 00 personer med demenssjukdom och åtta procent av de över 65 år har en form av demens. Av de över 90 år har nästan hälften en demenssjukdom. I kommunerna finns idag olika vårdinsatser för de med en demenssjukdom. Det finns demenssjuksköterskor och demensteam i de allra flesta kommuner i Sverige. Cirka 30 procent av kommunerna har dessutom hemtjänst med ett demensteam och allt fler kommuner skapar sådana team. Demensboendena har en ganska konstant siffra över antalet boende. Detta orsakas av att cirka 25 000 varje år insjuknar i demens och ungefär lika många med en demenssjukdom dör varje år. Antalet personer på demensboenden kommer dock att öka efter år 2020 då det stora antalet personer som föddes på 1940-talet kommer upp i hög ålder. Detta är något som kommer att bli en påfrestning då platserna i kommunernas demensboenden inte räcker till redan idag.