KopjeOnder

Hemtjänst

För äldre medborgare som inte är tillräckligt dåliga för att behöva sjukhusvård eller plats på äldreboende finns idag så kallad hemtjänst att tillgå. Det betyder att de gamla bor kvar i sina hem och vårdas där av personal som kommer vid olika tidpunkter. Det kan också röra sig om andra[…]

Läs mer »

Andra former av boenden

Förutom de bostäder som finns för de äldre som behöver vård och omsorg finns ett par andra boendeformer där äldre har möjlighet att umgås eller få tillgång till hjälp när de själva känner att de behöver det.

Läs mer »

De olika vårdformerna

För de äldre som inte kan eller inte vill bo kvar hemma finns det ett flertal olika former av boenden som utformats för denna grupp.

Läs mer »

Äldreomsorgen idag

Vår livslängd har ökat kraftigt men detta har inte inneburit att antalet boende i särskilt boende ökat i samma takt. År 2011 bodde fem procent av de över 65 år i ett särskilt boende. Motsvarande siffra år 2000 var åtta procent. Idag bor nio av tio i åldrarna 80–84 år[…]

Läs mer »

Efter Ädelreformen

Som vi tidigare lärt oss var Ädelreformen från 1992 ett viktigt steg i och med att ett helhetsgrepp togs och ansvar tydliggjordes. Det var bra och viktiga förändringar men tyvärr var de inte tillräckliga och brist på samverkan är fortfarande ett problem i vården av de mest sjuka äldre. Utvecklingen[…]

Läs mer »

Förbättringarna fortsätter

Efter att flertalet steg i rätt riktning hade tagits inom äldreomsorgen så fanns det ändå mycket kvar att göra för att öka de äldres trivsel och välmående. Allting var inte helt som det borde ha varit, vilket märktes på flera punkter. Men skillnaden nu mot förut var att de fel[…]

Läs mer »

Aktiviteter för seniorer

Även om många kanske inte gillar att bli äldre finns det flera förmåner. Barnen ha vuxit upp och förmodligen skaffat egna familjer, du har slutat jobba och kan ha mer tid än någonsin förr att göra saker du alltid har velat göra. Varför inte passa på att utforska nya hobbyer.[…]

Läs mer »

En ny syn på de äldre

När man började se på de äldre som individer som hade behov började den gamla omoderna äldreomsorgen att förändras sakta men säkert. Nya arbetstillfällen växte fram då nya roller inom offentlig omsorg kom till. De äldre skulle nu få en bättre livsstandard med fler former av vård.

Läs mer »

Förändringar inom äldrepolitiken

I och med den nya fattigvårdslagen år 1918 blev ålderdomshem en kommunal skyldighet. Ålderdomshemmen fungerade dock som en fattigstuga och många menar på att det var bara namnet som ändrades. En materiell förbättring kunde dock märkas i de fall det byggdes nytt. Ålderdomshemmen kunde se fina och pampiga ut på[…]

Läs mer »

Livet på fattigstugan

För den som levde i en fattigstuga var tillvaron både tuff och knaper. Man skulle samsas med många andra som också var i samma sits som en själv och man hade inget utrymme som bara var ens eget. Den som hamnade på fattigstugan kom också i regel att stanna här[…]

Läs mer »